GRS ARKITEKTUR AB

KONTAKTFORMULÄR
" />
INFO PROJEKT BIO/TEAM METOD


METOD

Varje projekt har unika förutsättningar och därför krävs ett individuellt tillvägagångssätt.

Vi på Greger Stetz Arkitektur arbetar i en klassisk arkitektroll, vilket innebär att vi har ett övergripande ansvar för både helheten och viktiga detaljer. Vårt arbete involverar att ta fram arkitekturritningar, konstruktionsritningar och att vara ansvariga för kontrollansvariguppdrag. Genom detta ansvar har vi möjlighet att ha kontroll över olika aspekter, från husets volym och dess placering på tomten med hänsyn till dagsljuset, till små detaljer som lister och synliga infästningar.

Det är alltid spännande att engagera sig i ett byggprojekt. Dock när man påbörjar det kan det dyka upp många frågor, och processen verkar komplicerad. Här är en guide om hur du kan genomföra ditt projekt från idé till nyckelfärdigt hus.

1. Idé och Behov:

Alla projekt börjar med idéer som uppstår ur ett behov – ett nytt hus, ett köksrenovering, mer boyta eller en effektivare planlösning och inredning. Arkitekturens primära funktion är att skydda oss från yttre klimatpåverkan, vilket ofta uttrycks som att den ger oss ett "tak över huvudet". Men arkitekturen tjänar inte bara denna grundläggande funktion, den tillgodoser också våra mentala och estetiska behov. Vårt hem, denna plats som vi kallar vårt eget, har särskilda associationer och betydelser för oss.

2. Konsultation med Arkitekt:

Nästa steg i processen är att konkretisera detta behov till ett fysiskt objekt. Det är klokt att kontakta en arkitekt för att diskutera dina idéer. Med sin kompetens och erfarenhet från många projekt kan en arkitekt bidra med nya och innovativa lösningar. Om du har frågor eller funderingar om ditt projekt, tveka inte att kontakta oss!

3. Skissförslag:

Efter det första mötet där du delar dina förutsättningar, kommer arkitekten att ta fram preliminära skisser för ditt projekt. Dessa skisser diskuteras tillsammans och anpassas tills de når en slutgiltig version.

4. Bygglovsansökan:

När skissarbetet är avklarat, är nästa steg att ansöka om bygglov. I bygglovsansökan specificerar du vem som kommer att vara ansvarig för att kontrollera projektet. Vi på Grs Arkitektur tar både rollen som arkitekt och kontrollansvarig, vilket garanterar att resultatet uppfyller din ursprungliga idé. Som kontrollansvariga säkerställer vi att projektet följer branschstandarder och har en estetiskt tilltalande design.

5. Tekniska Handlingar:

Efter beviljat bygglov behöver du tekniska handlingar, såsom konstruktionsritningar och VVS-ritningar. Vi tillhandahåller även dessa handlingar. Genom att ha samma team som arkitekter och kontrollansvariga sparar du tid och undviker missförstånd.

6. Byggstart och Kontrollplan:

När de tekniska handlingarna är klara, utfärdar kommunen ett besked som tillåter starten av byggprojektet. Samtidigt tar vi fram en kontrollplan som specificerar de olika kontroller som kommer att utföras under byggtiden för att säkerställa att arbetet följer ritningarna och branschstandarder.

7. Avslutning:

När projektet närmar sig sitt slut, kallas en representant från kommunen till ett avslutande samråd. Efter detta beslutar kommunen att byggnaden kan tas i bruk.
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor angående ditt projekt!

Eftersom fin arkitektur föds i dialogen mellan teknik och skönhet är dessa två koncept inte motstridiga utan snarare sammanflätade.

Men vad är egentligen skönhet?

Det är en stor filosofisk fråga, men intuitivt vet vi vad det är när vi lyssnar på musik, betraktar konstverk eller uppskattar elegansen och klarheten i matematisk teori eller i en dikt.

Vi kan ta fram arkitektoniska förslag för ert hus som harmoniserar med de olika förutsättningar som råder - funktionella behov, tomtförhållande, hållbarhet, estetiskt material samt teknik inom en optimal enhet. Vi sätter lika stor vikt vid estetik och hållbara tekniska lösningar som funktionella krav. Mindre, men dock välplanerade utrymmen fungerar bättre än vad större med ogynnsamma lösningar gör. Det lönar sig att lägga betydligt mer tid påden tidiga planeringen så att man är rätt ute från början. Detta resulterar i att man sedan använder tillgängliga resurser på bästa sätt. En välplanerade kvm har ett större värde än fem kvm utan kvalitet.

Jag tycker att analysen av funktionella förutsättningar är intressant då de kan avspegla en sanning om hur organisationer fungerar eller hur människor lever.

Funktionalitet

Arkitektur utan funktion blir skulptur. Skulptur som får funktion blir arkitektur. Den trend, som på 1930-talet kom till Sverige och som kom att kallas "funkis" hade funktionaliteten som huvud tema i dess betraktelse sätt av arkitektur.

Jag skulle dock argumentera för att arkitektur inte bara handlar om funktion.

Hållfasthet

Byggnader uppförs med hjälp av byggteknik. Byggteknik för en arkitekt är som språket för en poet. Inom offentlig diskussion finns det något av en opposition mellan teknik och estetik. Denna opposition är dock illusorisk. Tänk bara på alla vackra byggnader och konstruktioner t.ex. Golden Gate bron i San Francisco som med sin struktur och bärförmåga får ett väldigt arkitektoniskt och konstnärligt uttryck. Här beskriver vi annan egenskap av arkitektur, nämligen hållfasthet.

Skönhet

När vi vet vad vi harför funktion och vi vet hur vi kommer att bygga så har vi ett annat kriterium för att välja en lösning från poolen av alla möjliga. Detta är skönhet. Skönhet bestämmer på ett autokratiskt sätt att vissa lösningar är bättre än andra.

Dessa tre aspekter: funktionalitet, hållfasthet och skönhet diskuterade redanden romerske arkitekten Virtuvius under antiken. I hans ord var det Funktionalitet - "Utilitas", hållfasthet - " Firmitas" , och Skönhet - "Venustas".

Dessa tre aspekter är, även om teoretisk separata, väldig beroende avvarandra och Byggnadens arkitektur är mer en "melodi" av dessa tre än ett slumpmässigt konglomerat.

Greger Stetz arkitekter